Informace pro zájemce


Podmínkou přijetí do jednoletého denního pomaturitního studia je:

  • v 1. kole zápisu - do 30. 6. odevzdání přihlášky v kanceláři školy na Tovačovského ulici 337 v úředních hodinách každé pondělí až čtvrtek od 8:00 h do 12:00 h, od 12:30 do 17:00 h, pátek od 8:00 do 12:00, od 12:30 do 14:00 h nebo její zaslání e-mailem (athena@athena.cz) nebo poštou (Jazyková škola ATHENA, K. Světlé 3366, 767 01 Kroměříž)
  • v 2. kole zápisu (v případě volných míst) - do 31. 8. odevzdání přihlášky v kanceláři jazykové školy na Tovačovského ulici 337 v úředních hodinách každé pondělí až čtvrtek od 8:00 h do 12:00 h, od 12:30 h do 17:00 h, pátek od 8:00 do 12:00, od 12:30 do 14:00 h nebo její zaslání e-mailem (athena@athena.cz) nebo poštou (Jazyková škola ATHENA, K. Světlé 3366, 767 01 Kroměříž)

Dále následuje:

  • převzetí Rozhodnutí o přijetí ke studiu;
  • podpis Smlouvy o studiu;
  • dodání kopie maturitního vysvědčení;
  • úhrada 1. části školného.

Dále je možno se osobně přihlásit během září na uvolněné místo.

Po zaslání Vaší přihlášky ke studiu obdržíte od naší školy pozvánku, ve které Vám bude sděleno, kdy se máte dostavit k podpisu smlouvy o studiu, která obsahuje podrobnosti o studiu, přesný harmonogram výuky a informaci o úhradě školného včetně stornovacích podmínek. Smlouva o studiu rovněž přesně definuje naše vzájemná práva a povinnosti.

Vaše přihláška bude považována za závaznou po podpisu smlouvy o studiu a úhradě 1. čísti školného.

V případě, že budete přihlášeni do jednoletého denního studia, budete mít zaplaceno školné a následně budete přijati ke studiu na VŠ, sdělte nám tuto skutečnost obratem. Pokud tak učiníte do 31. 8. 2018, školné Vám bude vráceno v plné výši včetně zápisného, zaplatíte jen stornovací poplatek ve výši 300 Kč. Uchazeč v tomto případě musí škole předložit originál dokladu o přijetí na VŠ/VOŠ. Pokud naší škole oznámíte svoje přijetí na VŠ až po tomto termínu, ale do 5. 9. 2018, bude Vám vráceno 75% složené částky. Po 5. 9. 2018 se složená částka nevrací.

Statut studenta se všemi sociálními výhodami splňují posluchači, kteří skládají první maturitní zkoušku v roce 2018. Ostatní jsou zařazeni jako posluchači.