Informujte se
774 408 416
Pište na
athena@athena.cz

First Certificate in English - 12.6.2018 v Kroměříži

Neděle 15. 4. 2018

Zkouška First Certificate in English (FCE) se bude konat v našich učebnách na Tovačovského ulici čp. 337, Kroměříž v termínu 12. 6. 2018.

Zkouška First Certificate in English ověřuje znalost angličtiny na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Ideální kandidát by měl mít širokou slovní zásobu, měl by být schopen obhájit svůj názor v diskusi a také umět správně přizpůsobit styl své výpovědi k situaci.

 

Neváhejte a přihlaste se i Vy:

- e-mailem: kancelar@athena.cz

nebo

telefonem: 774 770 365

 

DO 10. 5. 2018.

 

 

A) Zkouška FCE se skládá ze čtyř částí (tzv. Papers):

  • Čtení a Využití jazykových struktur (Reading and Use of English)
  • Psaní (Writing)
  • Poslech (Listening)
  • Mluvený projev (Speaking)
     

Paper 1: Reading and Use of English

V této části zkoušky se ověřuje schopnost číst a porozumět textům různého typu např. z novin a časopisů. Kandidáti by měli prokázat, že rozumí podrobnostem i obecnému smyslu zkušebních textů a umí si domyslet i významy, které nejsou vyjádřeny bezprostředně. Testuje se také schopnost využití angličtiny, např. při výběru vhodného slova z nabídnutých možností, doplňování chybějících slov a slovních spojení do textu, převádění slovních druhů v textu, přeformulování vět a vyjádření. Úkoly v této části zkoušky mají formu výběru jedné z několika nabídnutých odpovědí, doplňování mezer v textu, sestavování částí textů, doplňování chybějících slov a slovních spojení do textu, převádění slovních druhů v textu, přeformulování vět a vyjádření.

Délka: 1 hodina 15 minut
Hodnocení: 40% výsledné známky

 

Paper 2: Writing

V této části zkoušky je nutné napsat dva texty, oba v délce 140-190 slov.

Téma první práce je povinné pro všechny kandidáty a je ve formě eseje. Téma druhé práce si mohou kandidáti vybrat ze tří možností, např. email, dopis, článek do novin, esej, zprávu z nějaké události či recenzi na dané téma.

Délka: 1 hodina 20 minut
Hodnocení: 20% výsledné známky

 

Paper 3: Listening

V této části zkoušky se ověřuje schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých situacích. Nahrávky mohou zahrnovat rozhovory, přednášky, diskuse, interview, rozhlasové pořady nebo zprávy.

Všechny nahrávky, ve kterých se objevují různé druhy přízvuků, uslyší kandidáti dvakrát. Hodnotí se schopnost zachytit podrobné informace a také porozumět obecnému smyslu vyslechnutých úryvků.

Úlohy, které je nutné řešit v této části zkoušky, jsou výběr jedné z několika nabídnutých odpovědí nebo doplňování vynechaných míst v textu.  

Délka: 40 minut
Hodnocení: 20% výsledné známky

 

Paper 4: Speaking

Této části zkoušky se účastní dva zkoušející a dva zkoušení. Jeden zkoušející klade otázky zkoušeným, druhý jen poslouchá a hodnotí. První fáze je rozhovor se zkoušejícím na témata blízká kandidátovi, jako jsou např. rodina, denní režim, trávení volného času apod. Ve druhé části dostane každý zkoušený dvě barevné ilustrace, které asi 1 minutu popisuje a porovnává. Po výpovědi každého zkoušeného je druhý kandidát požádán o krátkou odpověď na otázku spojenou s popisovaným tématem. Třetí fáze je úloha, kterou řeší spolu oba zkoušení na základě krátkých poznámek a ústních pokynů, které obdrží od zkoušejícího. V poslední fázi zkoušení hovoří kandidáti se zkoušejícím na témata, o kterých se mluvilo ve třetí fázi.

Délka: 14 minut

Hodnocení: 20% výsledné známky

 

 

B) Jaké hodnocení mohu získat?

Nejsnadnější a nejrychlejší cesta, jak se dozvědět své výsledky, vede přes webovou stránku Results online. Vaše výsledky zde budou zveřejněny ihned, jakmile budou k dispozici. K přístupu budete potřebovat znát své Candidate ID Number a Candidate Secret Number, které naleznete na svém Confimation of Entry – .pdf dokument, který Vám přišel emailem před zkouškou a obsahoval mimo jiné i časový rozpis zkoušky.

Po přihlášení si budete moci stáhnout svůj Statement of Results – dokument, který obsahuje následující informace:

  • skóre ze všech dílčích částí zkoušky (reading, writing, listening, speaking a use of English
  • celkové skóre z celé zkoušky
  • výslednou známku (A, B, C, nebo jazykovou úroveň B1)
  • jazykovou úroveň podle Evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR)

Jazyková škola ATHENA

Tovačovského 337
767 01 Kroměříž

© 2020 ATHENA - Všechna práva vyhrazena

Tvorba webu

logo-hexa

HexaDesign